บุคลากรทั้งหมด
137
ชาย 37 คน   หญิง 100 คน

บุคลากร สายวิชาการ
62
ชาย 14 คน   หญิง 48 คน

บุคลากร สายสนับสนุน
71
ชาย 23 คน   หญิง 48 คน

บุคลากร ที่ปฏิบัติงาน
133
ชาย 37 คน   หญิง 96 คน

บุคลากร ลาศึกษาต่อ
4
ชาย 0 คน   หญิง 4 คน

กราฟแสดงจำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภทบุคลากร ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2566 เวลา 13:03:07 น.

ระบุสายงาน :

กราฟแสดงจำนวนบุคลากร จำแนกตามระดับการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2566 เวลา 13:03:07 น.

ระบุสายงาน :

กราฟแสดงจำนวนบุคลากร จำแนกตามตำแหน่ง ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2566 เวลา 13:03:07 น.

ตารางสรุปจำนวนบุคลากรตามตำแหน่ง จำแนกเพศ ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2566 เวลา 13:03:07 น.

ที่ ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
1 แม่บ้าน 0 17 17
2 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 10 12
3 พนักงานรักษาความปลอดภัย 10 0 10
4 พยาบาลวิชาชีพ 3 4 7
5 รองคณบดี 0 5 5
6 นักวิชาการเงินและบัญชี 0 4 4
7 พนักงานขับรถยนต์ 4 0 4
8 พนักงานพิมพ์ 0 3 3
9 พนักงานห้องปฏิบัติการ 0 3 3
10 ครูพี่เลี้ยง 0 3 3
11 นักวิชาการศึกษา 0 3 3
12 ผู้ช่วยคณบดี 0 3 3
13 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 0 2
14 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 0 2
15 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0 1 1
16 นักวิจัย 1 0 1
17 รักษาราชการแทนคณบดี 0 1 1
18 พนักงานประจำห้องทดลอง 0 1 1
19 นักกิจการนักศึกษา 0 1 1
20 บรรณารักษ์ 0 1 1
21 ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 0 1
22 นักวิชาการพัสดุ 0 1 1
23 เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ 1 0 1
รวม : 26 61 87

กราฟแสดงจำนวนบุคลากร จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2566 เวลา 13:03:07 น.

ระบุสายงาน :

กราฟแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่ง อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำหลักสูตร ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2566 เวลา 13:03:07 น.

กราฟแสดงจำนวนบุคลากร จำแนกตามช่วงอายุ ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2566 เวลา 13:03:07 น.

ระบุสายงาน :

รายชื่อบุคลากรทั้งหมด ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 2566 เวลา 13:03:07 น.

ระบุเงื่อนไขการเรียกดูข้อมูล
ระบุสายงาน :
ประเภทข้อมูล :
ข้อมูลที่ค้นหา :

พบข้อมูลบุคลากร 137 คน

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง สถานะ
1 นางกมลทิพย์ เกิดวิบูลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
2 นางสาวกมลนัทธ์ คล่องดี อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติงาน
3 นางสาวกรรณิการ์ นนทวงศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการวิชาการ ปฏิบัติงาน
4 นางสาวกาลทิวา สูญราช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
5 นางสาวกุลพิธาน์ จุลเสวก อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน
6 นางสาวเกศินี มีมาก นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติงาน
7 นางเกษมสุข สุริรมย์ แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
8 นางคนึงนิตย์ รัตนโกเศศ พนักงานประจำห้องทดลอง ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน
9 นายคำนวน ใยสมุทร พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
10 นางสาวคำพรรณ ทะนะไชย แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
11 นางสาวจรินทร โคตพรม อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน
12 นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
13 นายจักรพันธ์ ปัญญาเรืองวรกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน
14 นางจันทร์เพ็ญ เนื่องชมภู พนักงานพิมพ์ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
15 นางจันทร์ อาษาวัง แม่บ้าน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติงาน
16 นางสาวจารุวรรณ สุคันธ์ ครูพี่เลี้ยง ฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติงาน
17 นางจิติภัสร์ บัวเคน พนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน
18 นายจิระวงค์ ไทยวงศ์ พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
19 ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปฏิบัติงาน
20 นางเจนจิรา แม้นประเสริฐ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ฝ่ายกิจการพิเศษ
ปฏิบัติงาน
21 ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติงาน
22 นางฉวีวรรณ ผ้าม แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
23 ผศ.ชฎารัตน์ แก้วเวียงเดช อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติงาน
24 นางสาวชนิชา ไชยต้นเทือก อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
ปฏิบัติงาน
25 นางสาวชลินดา พัชรสุข รองคณบดี ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ปฏิบัติงาน
26 นางสาวชวาลา บัวหอม อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
ปฏิบัติงาน
27 นายชัชวาล ศรรักษ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
28 นายชัชวาลย์ คำกรฤาชา พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
29 ผศ.ชัยวัฒน์ อินไชยา อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน
30 นายชิณกรณ์ แดนกาไสย อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติงาน
31 นางสาวฑรรญมล สุทธิโสม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
32 นางสาวณฐมน โจมแพง อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติงาน
33 นางณัฎยา อ่อนผิว อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ฝ่ายบริการวิชาการ
ปฏิบัติงาน
34 นางณัฏฐ์กานต์ ปภากิจพงศ์ภัค อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ศึกษาต่อ
35 นางณัติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน
36 นางณิชาพร ทิพสิงห์ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน
37 นางสาวดรัลรัตน์ เชื้อเมืองแสน อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ฝ่ายบริการวิชาการ
ปฏิบัติงาน
38 นางดวงใจ บุญคง รองคณบดี ฝ่ายบริหาร กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปฏิบัติงาน
39 นายด่วน ดวงสุวรรณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
40 นางสาวดัชนี สุวรรณคม อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน
41 ผศ.ดารุนนีย์ สวัสดิโชตติ์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ปฏิบัติงาน
42 นางสาวตรีนุช คำทะเนตร อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ศึกษาต่อ
43 นางสาวทัศน์วรรณ สุนันต๊ะ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ฝ่ายกิจการพิเศษ
ปฏิบัติงาน
44 ดร.ธงชัย อามาตยบัณฑิต อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน
45 ผศ.ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร รองคณบดี ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปฏิบัติงาน
46 นายนรากร พลหาญ นักวิจัย ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน
47 นางสาวนฤมล ผาสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน
48 นางสาวนัฐฑิฌา ประพัศรางค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติงาน
49 นางสาวนัทธิชา อินอวน แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
50 นางสาวนาฎนภา อารยะศิลปธร อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน
51 นางสาวนิรมล อินทร์ตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
52 ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติงาน
53 ผศ.เนตรฤทัย ภูนากลม ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ปฏิบัติงาน
54 นางสาวเนาวรัตน์ เสนาไชย อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ศึกษาต่อ
55 นางบัวจีน รูปงาม แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
56 ผศ.ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติงาน
57 นางสาวปภาดา ชวพัฒน์โยธา นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
58 นางประพาภร สิทธรัตน์ แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
59 นางประเพลิน ภูมิชัย พนักงานพิมพ์ ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงาน
60 ผศ.ประไพรัตน์ แก้วศิริ รองคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ปฏิบัติงาน
61 นางสาวประภากร ศรีสง่า อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน
62 นายประวิทย์ สุขรัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติงาน
63 นายประสิทธิ์ วิพัฒนะพร พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
64 นางสาวปราณี วงนางาม แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
65 นางสาวปริชาติ สุริรมย์ แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
66 นางปริศนา หลาบเงิน แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
67 นางสาวปัญจารี ปราบใหญ่ นักกิจการนักศึกษา ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติงาน
68 นายปัญญา ทิณบูรณ์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
69 นางปาริชาติ เมืองขวา พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติงาน
70 นางสาวเปรียบแก้ว ฝาระมี อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ปฏิบัติงาน
71 นายเปี่ยมศักดิ์ ทนุกิจ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ฝ่ายบริหาร
ปฏิบัติงาน
72 นางสาวผกามาส ตงศิริ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ฝ่ายกิจการพิเศษ
ปฏิบัติงาน
73 นางพยอม สินธุศิริ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน
74 นายพร จันทะขิน พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
75 นางพรทิพย์ เอ๊ฟวา พนักงานพิมพ์ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
76 นางสาวพรรณยุพา เนาว์ศรีสอน อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ปฏิบัติงาน
77 ผศ.พัชนี สมกำลัง อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ปฏิบัติงาน
78 ผศ.พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติงาน
79 นางพิมลพรรณ อันสุข อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
ปฏิบัติงาน
80 ผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
ปฏิบัติงาน
81 นางสาวไพฑูรย์ บุญมาศ แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
82 นายไพฑูรย์ อาษาวัง พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
83 นายมณฑล ผางจันทะ พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
84 นายมนตรี หอมจัด พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
85 นางสาวมะยุรี วงค์กวานกลม พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติงาน
86 ดร.มารศรี ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ปฏิบัติงาน
87 ดร.รัตติยา ทองอ่อน ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปฏิบัติงาน
88 นางรัตนา ษมากรวิทิต ครูพี่เลี้ยง ฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติงาน
89 นายราม ดีผดุง พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
90 นางรินรดา สุวรรณมาโจ พนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน
91 ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
ปฏิบัติงาน
92 ผศ.วรรษมน ปาพรม อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ฝ่ายบริการวิชาการ
ปฏิบัติงาน
93 นางสาววราพร มีแก้ว อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ฝ่ายบริการวิชาการ
ปฏิบัติงาน
94 นางสาววริษา ปลัดเสริฐ แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
95 นายวศินภัทร์ ปิยะพงศ์สกุล อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ปฏิบัติงาน
96 นางสาววันวิสาข์ คำเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงาน
97 นางสาววาสนา คำสงค์ บรรณารักษ์ ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน
98 นายวิทยากร ผ่านเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
99 นายวิทูรย์ หอมจัด พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
100 นายวิธวัช พ่อท้าว อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน
101 นางสาววิภาดา จะตุเทน นักวิชาการพัสดุ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
102 นางวิภาวรรณ สีหาคม อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติงาน
103 นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติงาน
104 นางแว่นแก้ว สว่าง นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
105 นางสาวศิริญา โสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน
106 นางสาวศิรินาฏ ต้นสวรรค์ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติงาน
107 นางศิริพร เดชาจิรสิน นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
108 นางสาวศิริภรณ์ เหมะธุลิน อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติงาน
109 นายสมเกียรติ บุญคง พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ฝ่ายบริการวิชาการ
ปฏิบัติงาน
110 นายสมเกียรติ สุทธรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายบริการวิชาการ
ปฏิบัติงาน
111 นายสมมารถ ม่วงลาย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
112 ผศ.ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ปฏิบัติงาน
113 นางสายทอง จันทร์เต็มดวง แมคมาฮัน นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
114 นางสาวสิริกุล จันดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
115 ผศ.สิริณัฏฐ์ โภคพัชญ์ภูเบศ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติงาน
116 นางสาวสิริลักษณ์ ผาสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติงาน
117 นางสาวสุขมาพร พึ่งผาสุก อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน
118 ดร.สุปราณี สิทธิกานต์ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติงาน
119 นางสาวสุปราวีณ ฉิมแสง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติงาน
120 นางสุพัททรา อาษาวัง แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
121 นางสาวสุภานัน โสมี ครูพี่เลี้ยง ฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติงาน
122 นางสาวสุภาพร ปัญหาชัย พนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน
123 นางสาวสุมา ภูมิวัตถุ์ แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
124 นางสุมาลี คงมาลัย แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
125 นายสุเมธ บันหาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน
126 ผศ.ดร.สุรชัย เฉนียง อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติงาน
127 นายสุรชัย วงศ์ล่าม พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
128 นายสุรเชษฐ์ สมตัว อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน
129 นายอนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ปฏิบัติงาน
130 นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน
131 นายอภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน
132 ผศ.อมรรัตน์ แสงใสแก้ว อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ศึกษาต่อ
133 นางสาวอรทัย ทะนะไชย แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
134 ดร.อรอุมา แก้วเกิด อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ปฏิบัติงาน
135 นางอรุณรัตน์ อุทัยแสง อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน
136 นางอัจฉราพร ปิติพัฒน์ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติงาน
137 นางสาวอุไรพร กาญจนจันทร์ แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน