บุคลากรทั้งหมด
139
ชาย 37 คน   หญิง 102 คน

บุคลากร สายวิชาการ
69
ชาย 14 คน   หญิง 55 คน

บุคลากร สายสนับสนุน
70
ชาย 23 คน   หญิง 47 คน

บุคลากร ที่ปฏิบัติงาน
134
ชาย 37 คน   หญิง 97 คน

บุคลากร ลาศึกษาต่อ
5
ชาย 0 คน   หญิง 5 คน

กราฟแสดงจำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภทบุคลากร ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2565 เวลา 14:50:18 น.

ระบุสายงาน :

กราฟแสดงจำนวนบุคลากร จำแนกตามระดับการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2565 เวลา 14:50:18 น.

ระบุสายงาน :

กราฟแสดงจำนวนบุคลากร จำแนกตามตำแหน่ง ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2565 เวลา 14:50:18 น.

ตารางสรุปจำนวนบุคลากรตามตำแหน่ง จำแนกเพศ ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2565 เวลา 14:50:18 น.

ที่ ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
1 อาจารย์ 9 32 41
2 แม่บ้าน 0 16 16
3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 10 12
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 9 11
5 พนักงานรักษาความปลอดภัย 10 0 10
6 พยาบาลวิชาชีพ 3 5 8
7 รองคณบดี 0 5 5
8 นักวิชาการเงินและบัญชี 0 4 4
9 พนักงานขับรถยนต์ 4 0 4
10 ครูพี่เลี้ยง 0 3 3
11 นักวิชาการศึกษา 0 3 3
12 ผู้ช่วยคณบดี 0 3 3
13 พนักงานพิมพ์ 0 3 3
14 พนักงานห้องปฏิบัติการ 0 3 3
15 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 0 2
16 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2 0 2
17 ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 0 1
18 นักวิชาการพัสดุ 0 1 1
19 เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ 1 0 1
20 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0 1 1
21 นักวิจัย 1 0 1
22 รักษาราชการแทนคณบดี 0 1 1
23 พนักงานประจำห้องทดลอง 0 1 1
24 นักกิจการนักศึกษา 0 1 1
25 บรรณารักษ์ 0 1 1
รวม : 37 102 139

กราฟแสดงจำนวนบุคลากร จำแนกตามช่วงอายุ ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2565 เวลา 14:50:18 น.

ระบุสายงาน :

รายชื่อบุคลากรทั้งหมด ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย. 2565 เวลา 14:50:18 น.

ระบุเงื่อนไขการเรียกดูข้อมูล
ระบุสายงาน :
ประเภทข้อมูล :
ข้อมูลที่ค้นหา :

พบข้อมูลบุคลากร 139 คน

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง สถานะ
1 นางกมลทิพย์ เกิดวิบูลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
2 นางสาวกมลนัทธ์ คล่องดี อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ปฏิบัติงาน
3 นางสาวกรรณิการ์ นนทวงศรี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริการวิชาการ ปฏิบัติงาน
4 นางสาวกาลทิวา สูญราช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
5 นางสาวกุลพิธาน์ จุลเสวก อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน
6 นางสาวเกศินี มีมาก นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติงาน
7 นางเกษมสุข สุริรมย์ แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
8 นางคนึงนิตย์ รัตนโกเศศ พนักงานประจำห้องทดลอง ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน
9 นายคำนวน ใยสมุทร พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
10 นางสาวคำพรรณ ทะนะไชย แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
11 นางสาวจรินทร โคตพรม อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน
12 นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
13 นายจักรพันธ์ ปัญญาเรืองวรกุล นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน
14 นางจันทร์เพ็ญ เนื่องชมภู พนักงานพิมพ์ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
15 นางจันทร์ อาษาวัง แม่บ้าน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติงาน
16 นางสาวจารุวรรณ สุคันธ์ ครูพี่เลี้ยง ฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติงาน
17 นางจิติภัสร์ บัวเคน พนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน
18 นายจิระวงค์ ไทยวงศ์ พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
19 ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติงาน
20 นางเจนจิรา แม้นประเสริฐ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ฝ่ายกิจการพิเศษ
ปฏิบัติงาน
21 ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ปฏิบัติงาน
22 นางฉวีวรรณ ผ้าม แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
23 ผศ.ชฎารัตน์ แก้วเวียงเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ปฏิบัติงาน
24 นางสาวชนิชา ไชยต้นเทือก อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปฏิบัติงาน
25 นางสาวชลินดา พัชรสุข รองคณบดี ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติงาน
26 นางสาวชวาลา บัวหอม อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ปฏิบัติงาน
27 นายชัชวาล ศรรักษ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
28 นายชัชวาลย์ คำกรฤาชา พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
29 นายชัยวัฒน์ อินไชยา อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ปฏิบัติงาน
30 นายชิณกรณ์ แดนกาไสย อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ปฏิบัติงาน
31 นางสาวฑรรญมล สุทธิโสม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
32 นางสาวณฐมน โจมแพง อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน
33 นางณัฎยา อ่อนผิว อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ปฏิบัติงาน
34 นางณัฏฐ์กานต์ ปภากิจพงศ์ภัค อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ศึกษาต่อ
35 นางณัติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน
36 นางณิชาพร ทิพสิงห์ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ปฏิบัติงาน
37 นางสาวดรัลรัตน์ เชื้อเมืองแสน อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ปฏิบัติงาน
38 นางดวงใจ บุญคง รองคณบดี ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
39 นายด่วน ดวงสุวรรณ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
40 นางสาวดัชนี สุวรรณคม อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ศึกษาต่อ
41 ผศ.ดารุนนีย์ สวัสดิโชตติ์ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติงาน
42 นางสาวตรีนุช คำทะเนตร อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ศึกษาต่อ
43 นางสาวทัศน์วรรณ สุนันต๊ะ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ปฏิบัติงาน
44 ดร.ธงชัย อามาตยบัณฑิต อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ปฏิบัติงาน
45 ผศ.ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร รองคณบดี ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงาน
46 นายนรากร พลหาญ นักวิจัย ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน
47 นางสาวนฤมล ผาสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน
48 นางสาวนัฐฑิฌา ประพัศรางค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติงาน
49 นางสาวนัทธิชา อินอวน แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
50 นางสาวนาฎนภา อารยะศิลปธร อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน
51 นางสาวนิรมล อินทร์ตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
52 ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ปฏิบัติงาน
53 ผศ.เนตรฤทัย ภูนากลม ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน
54 นางสาวเนาวรัตน์ เสนาไชย อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ศึกษาต่อ
55 นางบัวจีน รูปงาม แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
56 ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ปฏิบัติงาน
57 นางสาวปภาดา ชวพัฒน์โยธา นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
58 นางประพาภร สิทธรัตน์ แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
59 นางประเพลิน ภูมิชัย พนักงานพิมพ์ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
60 ผศ.ประไพรัตน์ แก้วศิริ รองคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ ปฏิบัติงาน
61 นางสาวประภากร ศรีสง่า อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน
62 นายประวิทย์ สุขรัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติงาน
63 นายประสิทธิ์ วิพัฒนะพร พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
64 นางสาวปราณี วงนางาม แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
65 นางสาวปริชาติ สุริรมย์ แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
66 นางปริศนา หลาบเงิน แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
67 นางสาวปัญจารี ปราบใหญ่ นักกิจการนักศึกษา ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติงาน
68 นายปัญญา ทิณบูรณ์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
69 นางปาริชาติ เมืองขวา พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ปฏิบัติงาน
70 นางสาวเปรียบแก้ว ฝาระมี อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ปฏิบัติงาน
71 นายเปี่ยมศักดิ์ ทนุกิจ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ปฏิบัติงาน
72 นางสาวผกามาส ตงศิริ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปฏิบัติงาน
73 นางพยอม สินธุศิริ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ปฏิบัติงาน
74 นายพร จันทะขิน พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
75 นางพรทิพย์ เอ๊ฟวา พนักงานพิมพ์ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
76 นางสาวพรรณยุพา เนาว์ศรีสอน อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ปฏิบัติงาน
77 ผศ.พัชนี สมกำลัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน
78 ผศ.พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ปฏิบัติงาน
79 นางพิมลพรรณ อันสุข อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ปฏิบัติงาน
80 ผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน
81 นางสาวไพฑูรย์ บุญมาศ แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
82 นายไพฑูรย์ อาษาวัง พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
83 นายมณฑล ผางจันทะ พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
84 นายมนตรี หอมจัด พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
85 นางสาวมะยุรี วงค์กวานกลม พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ปฏิบัติงาน
86 ดร.มารศรี ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปฏิบัติงาน
87 ดร.รัตติยา ทองอ่อน ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน
88 นางรัตนา ษมากรวิทิต ครูพี่เลี้ยง ฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติงาน
89 นายราม ดีผดุง พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
90 นางรินรดา สุวรรณมาโจ พนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน
91 ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปฏิบัติงาน
92 ผศ.วรรษมน ปาพรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปฏิบัติงาน
93 นางสาววราพร มีแก้ว อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ปฏิบัติงาน
94 นางสาววริษา ปลัดเสริฐ แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
95 นายวศินภัทร์ ปิยะพงศ์สกุล อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ปฏิบัติงาน
96 นางสาววันวิสาข์ คำเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงาน
97 นางสาววาสนา คำสงค์ บรรณารักษ์ ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน
98 นายวิทยากร ผ่านเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
99 นายวิทูรย์ หอมจัด พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
100 นายวิธวัช พ่อท้าว อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน
101 นางสาววิภาดา จะตุเทน นักวิชาการพัสดุ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
102 นางวิภาวรรณ สีหาคม อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน
103 ผศ.ดร.วิรมณ กาสีวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ปฏิบัติงาน
104 นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติงาน
105 นางแว่นแก้ว สว่าง นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
106 นางสาวศิริญา โสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ ปฏิบัติงาน
107 นางสาวศิรินาฏ ต้นสวรรค์ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติงาน
108 นางศิริพร เดชาจิรสิน นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
109 นางสาวศิริภรณ์ เหมะธุลิน อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ปฏิบัติงาน
110 นายสมเกียรติ บุญคง พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน
111 นายสมเกียรติ สุทธรัตน์ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ปฏิบัติงาน
112 นายสมมารถ ม่วงลาย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
113 ผศ.ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ปฏิบัติงาน
114 นางสายทอง จันทร์เต็มดวง แมคมาฮัน นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
115 นางสาวสิริกุล จันดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
116 ผศ.สิริณัฏฐ์ โภคพัชญ์ภูเบศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปฏิบัติงาน
117 นางสาวสิริลักษณ์ ผาสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติงาน
118 นางสาวสุขมาพร พึ่งผาสุก อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน
119 ผศ.ดร.สุประวีณ์ คงธนชโยพิทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน
120 ดร.สุปราณี สิทธิกานต์ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ปฏิบัติงาน
121 นางสาวสุปราวีณ ฉิมแสง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติงาน
122 นางสุพัททรา อาษาวัง แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
123 นางสาวสุภานัน โสมี ครูพี่เลี้ยง ฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติงาน
124 นางสาวสุภาพร ปัญหาชัย พนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน
125 นางสุมาลี คงมาลัย แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
126 นายสุเมธ บันหาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน
127 ดร.สุรชัย เฉนียง อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ปฏิบัติงาน
128 นายสุรชัย วงศ์ล่าม พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
129 นายสุรเชษฐ์ สมตัว อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน
130 นายอนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ปฏิบัติงาน
131 นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิจัยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปฏิบัติงาน
132 นายอภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปฏิบัติงาน
133 นางสาวอมรรัตน์ แสงใสแก้ว อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ศึกษาต่อ
134 นางสาวอรทัย ทะนะไชย แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
135 ดร.อรอุมา แก้วเกิด อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ปฏิบัติงาน
136 นางอรุณรัตน์ อุทัยแสง อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน
137 นางอัจฉราพร ปิติพัฒน์ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปฏิบัติงาน
138 ดร.อุทัยวรรณ สุกิมานิล พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ปฏิบัติงาน
139 นางสาวอุไรพร กาญจนจันทร์ แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน