บุคลากรทั้งหมด
131
ชาย 31 คน   หญิง 100 คน

บุคลากร สายวิชาการ
63
ชาย 11 คน   หญิง 52 คน

บุคลากร สายสนับสนุน
65
ชาย 20 คน   หญิง 45 คน

บุคลากร ที่ปฏิบัติงาน
128
ชาย 31 คน   หญิง 97 คน

บุคลากร ลาศึกษาต่อ
3
ชาย 0 คน   หญิง 3 คน

กราฟแสดงจำนวนบุคลากร จำแนกตามประเภทบุคลากร ข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค. 2567 เวลา 02:02:16 น.

ระบุสายงาน :

กราฟแสดงจำนวนบุคลากร จำแนกตามระดับการศึกษา ข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค. 2567 เวลา 02:02:16 น.

ระบุสายงาน :

กราฟแสดงจำนวนบุคลากร จำแนกตามตำแหน่ง ข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค. 2567 เวลา 02:02:16 น.

ตารางสรุปจำนวนบุคลากรตามตำแหน่ง จำแนกเพศ ข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค. 2567 เวลา 02:02:16 น.

ที่ ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 13 17
2 แม่บ้าน 0 15 15
3 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 9 11
4 พนักงานรักษาความปลอดภัย 8 0 8
5 รองคณบดี 1 4 5
6 ผู้ช่วยคณบดี 0 5 5
7 นักวิชาการเงินและบัญชี 0 4 4
8 นักวิชาการศึกษา 0 4 4
9 พยาบาลวิชาชีพ 1 3 4
10 พนักงานขับรถยนต์ 4 0 4
11 พนักงานพิมพ์ 0 3 3
12 ครูพี่เลี้ยง 0 3 3
13 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 0 2
14 พนักงานห้องปฏิบัติการ 0 2 2
15 นักวิจัย 1 0 1
16 บรรณารักษ์ 0 1 1
17 นักกิจการนักศึกษา 0 1 1
18 ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 0 1
19 รักษาราชการแทนคณบดี 0 1 1
20 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 0 1
21 เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ 1 0 1
22 นักวิชาการพัสดุ 0 1 1
23 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 0 1 1
24 พนักงานประจำห้องทดลอง 0 1 1
รวม : 26 71 97

กราฟแสดงจำนวนบุคลากร จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ ข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค. 2567 เวลา 02:02:16 น.

ระบุสายงาน :

กราฟแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่ง อาจารย์ประจำ อาจารย์ประจำหลักสูตร ข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค. 2567 เวลา 02:02:16 น.

กราฟแสดงจำนวนบุคลากร จำแนกตามช่วงอายุ ข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค. 2567 เวลา 02:02:16 น.

ระบุสายงาน :

รายชื่อบุคลากรทั้งหมด ข้อมูล ณ วันที่ 3 มี.ค. 2567 เวลา 02:02:16 น.

ระบุเงื่อนไขการเรียกดูข้อมูล
ระบุสายงาน :
ประเภทข้อมูล :
ข้อมูลที่ค้นหา :

พบข้อมูลบุคลากร 131 คน

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง สถานะ
1 นางกมลทิพย์ เกิดวิบูลย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
2 นางสาวกมลนัทธ์ คล่องดี อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติงาน
3 นางสาวกรรณิการ์ นนทวงศรี นักวิชาการศึกษา ฝ่ายบริการวิชาการ ปฏิบัติงาน
4 นางสาวกาลทิวา สูญราช เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
5 นางสาวกุลพิธาน์ จุลเสวก อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคม
ปฏิบัติงาน
6 นางสาวเกศินี มีมาก นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติงาน
7 นางเกษมสุข สุริรมย์ แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
8 นางคนึงนิตย์ รัตนโกเศศ พนักงานประจำห้องทดลอง ฝ่ายกำกับ ประเมินและส่งเสริมคุณาภาพการศึกษา ปฏิบัติงาน
9 นายคำนวน ใยสมุทร พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
10 นางสาวคำพรรณ ทะนะไชย แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
11 นางสาวจรินทร โคตพรม อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน
12 นางสาวจริยา บัวเคน ครูพี่เลี้ยง ฝ่ายบริการวิชาการ ปฏิบัติงาน
13 นายจักรกฤษณ์ เหมะธุลิน พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
14 นางจันทร์เพ็ญ เนื่องชมภู พนักงานพิมพ์ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
15 นางจันทร์ อาษาวัง แม่บ้าน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติงาน
16 นางสาวจารุวรรณ สุคันธ์ ครูพี่เลี้ยง ฝ่ายบริการวิชาการ ปฏิบัติงาน
17 นางจิติภัสร์ บัวเคน พนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายกำกับ ประเมินและส่งเสริมคุณาภาพการศึกษา ปฏิบัติงาน
18 นางสาวจินตพักตร์ จันทะโคตร อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ปฏิบัติงาน
19 นายจิระวงค์ ไทยวงศ์ พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
20 ผศ.จุรีรัตน์ กอเจริญยศ รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปฏิบัติงาน
21 นางเจนจิรา แม้นประเสริฐ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ฝ่ายจัดการเรียนการสอน
ปฏิบัติงาน
22 ผศ.เจริญชัย หมื่นห่อ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ปฏิบัติงาน
23 นางฉวีวรรณ ผ้าม แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
24 ผศ.ดร.ชฎารัตน์ แก้วเวียงเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติงาน
25 นางสาวชนิชา ไชยต้นเทือก อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
ปฏิบัติงาน
26 นางสาวชลินดา พัชรสุข อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ปฏิบัติงาน
27 นางสาวชวาลา บัวหอม อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ฝ่ายกำกับ ประเมินและส่งเสริมคุณาภาพการศึกษา
ปฏิบัติงาน
28 นายชัชวาล ศรรักษ์ พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
29 นายชัชวาลย์ คำกรฤาชา พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
30 ผศ.ชัยวัฒน์ อินไชยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคม
ปฏิบัติงาน
31 ผศ.ชิณกรณ์ แดนกาไสย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติงาน
32 นางสาวฑรรญมล สุทธิโสม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
33 นางสาวณฐมน โจมแพง อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติงาน
34 นางณัฎยา อ่อนผิว ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ฝ่ายบริการวิชาการ
ปฏิบัติงาน
35 นางณัฏฐ์กานต์ ปภากิจพงศ์ภัค อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ศึกษาต่อ
36 นางสาวณัฐธยาวดี สารบูรณ์ รองคณบดี ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติงาน
37 นางณัติยา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองคณบดี ฝ่ายบริการวิชาการ ปฏิบัติงาน
38 นางณิชาพร ทิพสิงห์ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคม
ปฏิบัติงาน
39 นางสาวดรัลรัตน์ เชื้อเมืองแสน อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ฝ่ายบริการวิชาการ
ปฏิบัติงาน
40 นางดวงใจ บุญคง พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปฏิบัติงาน
41 นางสาวดัชนี สุวรรณคม อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน
42 ผศ.ดารุนนีย์ สวัสดิโชตติ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ปฏิบัติงาน
43 นางสาวตรีนุช คำทะเนตร อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ปฏิบัติงาน
44 นางสาวทัศน์วรรณ สุนันต๊ะ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ฝ่ายจัดการเรียนการสอน
ปฏิบัติงาน
45 ดร.ธงชัย อามาตยบัณฑิต อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคม
ปฏิบัติงาน
46 ผศ.ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปฏิบัติงาน
47 นายนรากร พลหาญ นักวิจัย ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคม ปฏิบัติงาน
48 นางสาวนฤมล ผาสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายกำกับ ประเมินและส่งเสริมคุณาภาพการศึกษา ปฏิบัติงาน
49 นางสาวนัฐฑิฌา ประพัศรางค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติงาน
50 นางสาวนัทธิชา อินอวน แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
51 นางสาวนาฎนภา อารยะศิลปธร อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคม
ปฏิบัติงาน
52 นางสาวนิรมล อินทร์ตา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
53 ผศ.ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ปฏิบัติงาน
54 ผศ.ดร.เนตรฤทัย ภูนากลม ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายจัดการเรียนการสอน กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ปฏิบัติงาน
55 นางสาวเนาวรัตน์ เสนาไชย อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ศึกษาต่อ
56 นางบัวจีน รูปงาม แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
57 ผศ.ดร.เบญจยามาศ พิลายนต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ปฏิบัติงาน
58 นางสาวปภาดา ชวพัฒน์โยธา นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
59 นางประพาภร สิทธรัตน์ ณ นครพนม แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
60 นางประเพลิน ภูมิชัย พนักงานพิมพ์ ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงาน
61 ผศ.ประไพรัตน์ แก้วศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ปฏิบัติงาน
62 นางสาวประภากร ศรีสง่า อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน
63 นายประวิทย์ สุขรัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติงาน
64 นายประสิทธิ์ วิพัฒนะพร พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
65 นางสาวปราณี วงนางาม แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
66 นางสาวปริชาติ สุริรมย์ แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
67 นางปริศนา หลาบเงิน แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
68 นางสาวปัญจารี ปราบใหญ่ นักกิจการนักศึกษา ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติงาน
69 นายปัญญา ทิณบูรณ์ ผู้ช่วยช่างทั่วไป ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
70 นางสาวเปรียบแก้ว ฝาระมี อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ปฏิบัติงาน
71 นางสาวผกามาส ตงศิริ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ฝ่ายจัดการเรียนการสอน
ปฏิบัติงาน
72 นางพยอม สินธุศิริ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคม
ปฏิบัติงาน
73 นายพร จันทะขิน พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
74 นางพรทิพย์ เอ๊ฟวา พนักงานพิมพ์ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
75 นางสาวพรรณยุพา เนาว์ศรีสอน อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ปฏิบัติงาน
76 ผศ.พัชนี สมกำลัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ปฏิบัติงาน
77 ผศ.พิพัฒน์พงศ์ เข็มปัญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ปฏิบัติงาน
78 นางพิมลพรรณ อันสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
ปฏิบัติงาน
79 ผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร รักษาราชการแทนคณบดี กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
ปฏิบัติงาน
80 นางไพฑูรย์ สีเงิน แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
81 นายไพฑูรย์ อาษาวัง พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
82 นางภรภาดา ษมากรวิทิต ครูพี่เลี้ยง ฝ่ายบริการวิชาการ ปฏิบัติงาน
83 นายมณฑล ผางจันทะ พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
84 นายมนตรี หอมจัด พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
85 นางสาวมะยุรี วงค์กวานกลม พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติงาน
86 ดร.มารศรี ศิริสวัสดิ์ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ปฏิบัติงาน
87 ดร.รัตติยา ทองอ่อน ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ปฏิบัติงาน
88 นายราม ดีผดุง พนักงานขับรถยนต์ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
89 ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์
ปฏิบัติงาน
90 ผศ.วรรษมน ปาพรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ฝ่ายบริการวิชาการ
ปฏิบัติงาน
91 นางสาววราพร มีแก้ว อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ ฝ่ายบริการวิชาการ
ปฏิบัติงาน
92 นายวศินภัทร์ ปิยะพงศ์สกุล อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ปฏิบัติงาน
93 นางสาววันวิสาข์ คำเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงาน
94 นางสาววาสนา คำสงค์ บรรณารักษ์ ฝ่ายกำกับ ประเมินและส่งเสริมคุณาภาพการศึกษา ปฏิบัติงาน
95 นายวิทยากร ผ่านเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
96 นายวิทูรย์ หอมจัด พนักงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
97 นายวิธวัช พ่อท้าว อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน
98 นางสาววิภาดา จะตุเทน นักวิชาการพัสดุ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
99 นางวิภาวรรณ สีหาคม อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติงาน
100 นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงาน
101 นางแว่นแก้ว สว่าง นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
102 นางสาวศิริญา โสภา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ปฏิบัติงาน
103 นางสาวศิรินาฏ ต้นสวรรค์ นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติงาน
104 นางศิริพร เดชาจิรสิน นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
105 นางสาวศิริภรณ์ เหมะธุลิน ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายกำกับ ประเมินและส่งเสริมคุณาภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติงาน
106 นางสาวศิริรัตน์ อินทรเกษม อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน
107 นายสมเกียรติ สุทธรัตน์ รองคณบดี ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริการวิชาการ
ปฏิบัติงาน
108 นายสมมารถ ม่วงลาย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
109 ผศ.ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ปฏิบัติงาน
110 นางสายทอง จันทร์เต็มดวง แมคมาฮัน นักวิชาการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
111 นางสาวสิริกุล จันดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
112 ผศ.สิริณัฏฐ์ โภคพัชญ์ภูเบศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติงาน
113 นางสาวสิริลักษณ์ ผาสุข เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติงาน
114 นางสาวสุขมาพร พึ่งผาสุก อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ปฏิบัติงาน
115 ดร.สุปราณี สิทธิกานต์ รองคณบดี ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติงาน
116 นางสาวสุปราวีณ ฉิมแสง นักวิชาการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ปฏิบัติงาน
117 นางสุพัททรา อาษาวัง แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
118 นางสาวสุภาพร ปัญหาชัย พนักงานห้องปฏิบัติการ ฝ่ายกำกับ ประเมินและส่งเสริมคุณาภาพการศึกษา ปฏิบัติงาน
119 นางสาวสุมิศา กุมลา อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ปฏิบัติงาน
120 นายสุเมธ บันหาร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
121 ผศ.ดร.สุรชัย เฉนียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติงาน
122 นายสุรเชษฐ์ สมตัว อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคม
ปฏิบัติงาน
123 นายอนุพงษ์ ศรีวิรัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
124 นายอภิสิทธิ์ ฉกรรจ์ศิลป์ พยาบาลวิชาชีพ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคม
ปฏิบัติงาน
125 ผศ.อมรรัตน์ แสงใสแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ศึกษาต่อ
126 นางสาวอรทัย ทะนะไชย แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
127 นางอรพิน หงษ์มา แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน
128 ดร.อรอุมา แก้วเกิด อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน
ปฏิบัติงาน
129 นางอรุณรัตน์ อุทัยแสง ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายพันธกิจเพื่อสังคม ฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและกิจกรรมเพื่อสังคม
ปฏิบัติงาน
130 นางอัจฉราพร ปิติพัฒน์ อาจารย์ กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ฝ่ายวิชาการ
ปฏิบัติงาน
131 นางสาวอุไรพร กาญจนจันทร์ แม่บ้าน ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติงาน